لباس

طرحها وكیفیت بافته های دوره ساسانی باعث شهرت آنها در زمان خود شده بود. طرح بافته ها شامل طرحهای هندسی، اشكال جانوران، پرندگان، گل و گیاهان بومی و موجودات اسطوره ای بوده كه پیش از این دوره هم در آثار هنری استفاده می شد و در بافته های دوره اسلامی نیز مشاهده می شوند.

این صنعت در دوره ساسانی پیشرفت قابل توجهی داشت.از روی بافته های به دست آمده می توان  نتیجه گرفت كه دستگاههای بافت این دوره حداقل چهار گورد برای بافت جناغی و چهار گورد دیگر برای ایجاد طرح داشته اند. یافته های محوطه باستانی صداحیه وجود دستگاههای چند تاركش و چله كش را اثبات می كند.

 عرض بافته های چینی در این دوره 50 سانتیمتر بود ولی ساسانیان می توان ستند پارچه های با عرض 85 سانتیمتر را ببافند. آنطور كه سنگ نگاره های ساسانی مخصوصا تاق بستان نشان می دهند، پارچه های آن زمان آنقدر مرغوب بوده اند كه در حین فعالیت چین نمی خورده اند و صاف می ایستادند.

 تاق بستان، نقاشی های دیواری محوطه افراسیاب و سنگ نگاره های مختلف مراجع معتبری برای بررسی طرحهای لباسهای ساسانی هستند. تكه پاره های مختلفی هم از پارچه های ساسانی در مناطق مختلف باستانی به دست آمده است. به گزارش منابع سریانی یكی از اسرای رومی به نام پوزی كه در بافندگی پارچه های ابریشمی مهارت داشت به دستور شاپور در بیشاپور مستقر شد و یك كارگاه تولید پارچه راه انداخت و تکنیکهای تولید ابریشم را به ایرانیان یاد داد.

Reference

https://iranatlas.info/sassanid/sassanid-art.htm