آثار سفالی

ساسانیان به پیروی از سبک سفال دوره اشکانی، سفالها را با لعاب می ساختند. رنگ لعابها بیشتر سبز و آبی فیروزه ای بود. از تکنیک تراشیدن نقوش در ظروف بدون لعاب استفاده می کردند. روش استفاده از لعاب را رومیان نیز فرا گرفتند و بسیار گسترده از آن استفاده می کردند.  در این دوره ساخت
سفال خاکستری عملاً متوقف شد، همچنین چون رسوم تدفین زرتشتی دوباره باب شد، تابوت سفالی لعاب دار از میان برداشته شد

Reference

https://iranatlas.info/sassanid/sassanid-art.htm

https://mojasamesazi.com/sofalgari-iran/