آثار سنگی

مجسمه ها در دوره اشکانیان بدون حرکت و ساکن بودند و احتمالا از آنها در تزیین معماری استفاده می کردند. در این دوره از پیکرکهای کوچک استخوانی تا مجسمه بزرگ فلزی، مجسمه بانوان نیزساخته می شد در حالی که پیش از این تنها مردان در مجسمه ها نمود پیدا می کردند. همچنین در دوره اشکانی افراد عادی نیز از خود مجسمه میساختند، حال آنکه در دوره های پیش از آن در ایران تنها مجسمه شاهان یا صحنه های اسطوره ای ساخته می شد.

Reference

https://iranatlas.info/parth/parth_art.htm