آثار سفالی

سفال دوره اشکانی را می توان بر اساس منطقه جغرافیایی به 9 دوره تقسیم کرد که عبارتند ازمنطقه جنوب غرب، منطقه غرب ایران، منطقه آذربایجان، شمال ایران، شرق ایران، جنوب شرق و جنوب ایران. سفال هر منطقه خصوصیات ظاهری و فنی خود را دارد. سنتهای محلی در ساخت سفال نقش اصلی را داشتند. در ابتدا سفالها ساده بودند و پس از آن سفالهای نقش دار بیشتری تولید شدند و با ظهور سفال لعابدار در سده دوم پیش از میلاد به مرور نقوش، جای خود را به لعاب دادند.

Reference

https://iranatlas.info/parth/parth_art.htm