لباس

لباس بلند و پرچینی که در نگاره های تخت جمشید به چشم میخورد  و شاه نیز آن را بر تن دارد،لباس مشخص دوره هخامنشی است و کوروش بنیان گذار این سلسله این لباس ها را از مادها که نخستین دولت آریایی و دولت قبل از هخامنش بودند گرفته بود

یافته های پژوهشی نشان میدهد که زنان در ایران از زمان مادها  پیراهن بلند چین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس ها داشته اند.این حجاب در دوران سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول بوده است

یکی از معروف ترین لباس پارسیان سارابیس نام داشته:این لباس از تعداد قطعاتی تشکیل شده بود شامل یک نیم تنه، این نیم تنه بدن را تا کمی پایینتر از کمر می پوشاند یعنی در اصل شکل آن یک بالا پوش یا شنل نیم دایره بوده که وقتی دستها را پایین می انداختند و به شکل آماده می ایستادند تعداد چین در اطراف دستها به وجود می آمد.

Home footer
Home

Reference

www.lomary.com