نسخه ای از شاهنامه های فردوسوسی (کتاب پادشاهان) توسط محمد میرك بن میر محمد الحسینی الاستادی نوشته شده است ، احتمالاً در هرات (افغانستان امروزی). در سال 1028 ق / 1616-1619 م به پایان رسید. دو پراگراف عربی وجود دارد که یکی در انتهای پیشگفتار  و دیگری در انتهای قسمت 1 . مقدمه توسط ابومنصور محمد بن عبد الرزاق ، كه آن را در 346 ق / م 957-958 تأليف كرده است. اگرچه در پایان ناقص است ،  نسخه خطی شامل 83 تصویر است. بعضي از آنها بعداً    به هنرمندان صفويه مانند رضا عباسي و شيخ عباسي نسبت داده شده است.اتصال لاک با نسخه خطی معاصر نیست و مربوط به قرن سیزدهم هجری / نوزدهم میلادی است

Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here