مکان: ایران
سال انتشار:  (902ه.ق)  میلادی1497
صفحه : 917 – کاغذ
قالب:x 34 x 24 x 24 سانتی متر

پاورقی: – با 64 مینیاتور و صفحه تزئینی روشن. پوشش چرمی اواخر عثمانی

ازنسخه های خطی فارسی كتابخانه هاف و كتابخانه ایالتی مونیخ

Reference

https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV036438918