شاهنامه معروف به  “سر بزرگ ها ” ، گیلان ، 1493-1494 – ق 899به رنگ آبرنگ مات و جوهر سیاه روی کاغذ رنگ شده است

نسخه خطی توسط سلطان علی میرزا گیلان سفارش داده شده است و در دو جلد تولید شده است که یکی از آنها ، هم اکنون در استانبول است

برای تکمیل اطلاعات این بخش به ما کمک کنید