این تصاویر متعلق به یک نسخه از شاهنامه ساخته شده برای محمد جوکی بن شاهرخ ، برادر ابراهیم سلطان بوده
.محمد جوکی قبل از اتمام نسخه خطی درگذشت. این نسخه در اوایل قرن شانزدهم ، به دست یکی از فرمانروایان بعدی تیموریان ،به نام  بابور ، افتاد .

.او هنگامی که سلسله مغول را در هند تأسیس کرد ، آن را با خود به هند برد