شاهنامه قاسمی

موزه ملی ایران

این متن اثر میرزا قاسم گنابادی و مضمون آن پیرامون کشور گشایی های شاه تهماسب اول است. قطع این نسخه 23 در 35.6 سانتیمتر و شامل 252 صفحه است. خط آن نستعلیق و بر کاغذ خانبالغ الوان ابری کتابت شده است.

صفحات مصور آن شامل 11 نگارهء بدون امضاء است. این نگاره ها به آثار مکتب قزوین نزدیک است. حدود 1000 هجری قمری