Maghamat hariri

Al-Hariri of Basra

مقامات حریری

مقامات حریری، نوشته ی ابومحمدقاسم حریری(446-516 ق)است که در پنجاه مقامه و به زبان عربی نوشته شده است. حریری این اثر را به تقلید از شیوه ی بدیع الزمان همدانی نوشته است چرا که اساسا بدیع الزمان همدانی مبدع این گونه ی ادبی یعنی مقامه نویسی است که در ادبیات عرب جایگاه ویژه ای دارد. و نویسنده در آن با استفاده از سجع و دیگر بازی های زبانی، بسیاری از ظرفیت های زبان و به خصوص نثر عربی را به مخاطب یادآوری می کند.

مقامات حریری شرح قصه های کوتاه  توسط راوی واحدی است که قهرمان داستان هایش پیرمردی است به نام ابوزید سروجی.

در شخصیت پردازی این پیرمرد می توان چهره ی یک پیرفرزانه و یک گدای سودجو را همزمان دید. چرا که هنر او استفاده از خطابه های بلیغ برای فریفتن مردم و دریوزگی و گدایی است.

این کتاب نخستین بار در قرن سیزدهم میلادی  توسط یحیی بن محمودالواسطی تصویرسازی شده است. این اولین تصویرسازی دنیای عرب است که با نام تصویرساز آن شناخته می شود.

history footer
History
Home footer
Home
book footer
Book