محمد مدبر (درگذشته زمستان ۱۳۴۶خ) از بنیانگذاران و مهم‌ترین نقاشان مکتب نقاشی به شیوه قهوه‌خانه‌ای در ایران امروزی به‌شمار می رود. تصویرسازی‌های وی بیشتر در زمینه رخدادهای کربلا و حماسه‌های مذهبی هستند.

او کار نقاشی را به تشویق نگارگر همکارش حسین قوللر آغاسی پی گرفت.تنها بازماندگان این سبک در ایران استادان محمد رضا حمیدی و مصطفی حمیدی هستند که در مشهد ساکند.