در زمان قاجاريه گروهي آشنا به فرش از سه استان فارس-كردستان- كرمانشاه به صورت عشاير به استان مازندارن مهاجرت نمودند و در كلاردشت مستقر شدند اين افراد جز باقتن فرش منبلع درآمدي ديگر نداشتند و در منطقه كلاردشت شروع به بافتن فرش كردند اين گروه به دليل آب و هواي منطقه از ساكنان دائم اين منطقه شدند و با توجه به اينكه درآمد خانواده ها تنها از طريق بافت فرش تامين مي شد در هر خانه يك دار قالي برپا گرديد امروزه فرش كلاردشت با سابقه اي ديرينه شهرت جهاني پيدا كرده ،‌از خصوصيات مهم فرش كلاردشت ذهني بافت بودن آن ميباشد يعني هيچ بافنده اي از روي يك نقشه خاصي شروع به بافت فرش نمي كند بلكه آنچه در ذهن خود دارد بنا به اعتقادات مذهبي و طبيعي كه در پيرامون خود دارد به صورت يك نقش و گاهي يك شي را به صورت يك نماد و يك مبل به تصوير مي كشد اين نقش از يك بافنده به بافنده ديگر منتقل ميشود از لحاظ بافت قاليهاي خرسك و درشت بافت با پرزهاي بلند مي باشد نقش هاي به كار رفته در فرشها عبارتند از گركنجگ از گل كه به زبان محلي به آن ورگ چنگ گويند گل بيجا چنگ- گل ستاره دنباله دار- گل پروانه- گل خرچنگي-بنوگل مي باشد.

از خصوصيات مهم فرش استان مازنداران آن است كه از نقشه هاي ناين – كاشان- قم استفاده مي كند و رنگ آميزي كارها هم طبق رنگ آميزي نايين و قم از رنگهاي كرم- خاكي- بژ- سورمه اي و لاكي استفاده ميكنند و از نقوش شاه عباسي- گل فرنگ و گلها و در ينه شهرها تابلو فرشهاي كوچك بافته مي شود و از نقوشي مثل پرنده ها و انواع گلهاي ساده استفاده مي نمايند.

استان مازندارن با دارابودن 35000 نفر بافنده فرش دستباف در مناطق مختلف استان با نقشه ها و طرحهاي گوناگون مثل كلاردشت – نائين – كاشان- قم و… مشغول به بافندگي مي باشند و اين سازمان تاكنون با توجه به وظائف محوله حمايتهاي ويژه اي را به اين قشر زحمتكش از قبيل ساماندهي قاليبافان ، اعطاي تسهيلات به قاليبافان خانگي-مجمع هاي قاليبافي- شركتهاي تعاوني-كارگاههاي متمركز-كارگاههاي غيرمتمركزفرش دستباف-بيمه بافندگان- برگزاري كلاسهاي آموزش به بافي-برگزاري جشنواره هاي فرش دستباف-برگزاري همايش بازار شناسي- تشكيل اتحاديه هاي صنفي فرش دستباف در كليه شهرستانها بعنوان استان پيشگام-برگزاري آموزش طراحان فرش دستباف-كدگذاري دارهاي قاليبافي-شناسنامه دار كردن فرشهاي توليد شده و… نموده و همچنان اين حمايتها ادامه دارد.

Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here