قلعه جلالی

 قلعه جلالی، این دژ تسخیر ناپذیر در قرن پنجم هجری به همت یکی از مردان قدرتمند و با نفوذ دولت سلجوقیان به نام خواجه مجد الدین ابوالقاسم کاشانی ساخته شده است و اسناد معتبر تاریخی نشان می دهد که این دژ بلند چند بار اهالی کاشان را از دست حملات مهاجمان و غارت عمومی نجات داده است این بنا سال1355 به شماره 1350 در فهرست ميراث تاريخي كشور ثبت شد ه است

 در زمان تصرف ایران به دست اعراب، اهالی شهر کاشان با فاتحان عرب به جنگ پرداختند و این نشان می دهد که در آن زمان نیز کاشان دارای بارو و حصار بوده است. در دوره خلفا نیز چندین بار اهالی کاشان به همراهی والیان شیعه شورش می کنند و این بدون وجود دژ باورکردنی نیست

 در زمان صفویه نیز طی چندین سال یکی از امرای قزلباش در کاشان دولت خودمختار تشکیل می دهد و با استفاده از همین بارو در برابر لشکر سلطان مقاومت می کند. اما پس از تثبیت حکومت قاجار این بنا دیگر ترمیم نمی شود، چنان که کلانتر ضرابی در مرات القاسان می نویسد: «از آثار قدیمه کاشان، قلعه جلالی است که سلطان جلال الدین ابوالفتح ملک شاه بن آلب ارسلان سلجوقی در سمت غربی کاشان، متصل به باروی شهر بنا کرده و خندق شهر از دور آن گردش می کند

 

Reference

http://iranshahrpedia.com/static/view/page/cultural-heritage-reports