بازار کاشان

بازار کاشان مربوط به دوره صفویه است و در سال۱۲۵۵ با شمارهٔ ثبت ۱۲۸۴ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده است

 بازار سنتی کاشان در واقع چندین قرن قدمت دارد. آن‌گونه که از اسناد و شواهد تاریخی به نظر می‌رسد قدمت اصلی بازار به دوران آل‌بویه و پس از آن سلجوقیان بارمی‌گردد، اما دوران رونق آن مربوط به دوران صفویه استاین بازار در دوران صفویه و به ویژه در زمان حکوت شاه عباس اول نیز بسیار پررونق و در اوج بود. در سال ۱۱۹۲ هجری قمری بر اثر یک زلزله شدید، بازار کاشان ویران شد و اهمیت و رونق پیشین خود را از دست داد. بنای فعلی بازار کاشان را می‌توان شاهکاری از هنر معماری در دوران قاجار دانست چرا که این بازار در دوران فتحعلی شاه قاجار بر روی بقایای بازار پیشین ساخته شد.

 در این بازار چندین بازارچه متعدد، چندین تیمچه و کاروانسرا ساخته شد. یکی از مهم‌ترین بناهایی که در این بازار وجود دارد بازار نو مسگرها و فرخ خان امین‌الدوله غفاری بوده است.  بعد از بازار مسگرها مشهورترین بازاری که در بازار سنتی کاشان قرار داشت ضرابخانه کاشان است که در بخش بالایی بازار و در نزدیکی مسجد میدان واقع شده.  تعداد زیادی از بازارها و بازارچه‌هایی که در گذشته در بازار سنتی کاشان وجود داشته‌اند، امروز از بین رفته‌اند

history footer
History

Reference