Iran Visual Arts


ضرورت وجود مرجعی جامع و در دسترس در زمینه ی هنرهای تجسمی برای فرهنگ یک کشور و بخصوص اهالی هنر وهنرمندان امری بدیهی و از نخستین گام های فرهنگسازی در عصر مدرن است. چرا که برای جریان سازی و پیشرفت درهنر امروز نیازمند مرور آثار گذشتگان و آشنایی با جریان های معاصر هستیم


art

Art


در اين بخش آثار هنری ایرانی از جمله نگارگری، نقاشی، خطاطی، عکاسی، معماری و... به تفکیک دسته بندی شده اند


See more

History


ایران کشوری ست در میانه ی آسیای مرکزی و در طول تاریخ پرفراز و نشیب‌ خود، گذار پادشاهان و حکومت های گوناگونی را دیده است.و می دانیم که در این ملک هنر از پادشاهی به پادشاه دیگر و از حکومتی به حکومت دیگر دچار تغییرات اساسی می شود. علت وجود این بخش در سایت و ایجاد یک طبقه بندی تاریخی از آثار بجا مانده از گذشتگان است


See more
history
book

Books


تصویرسازی برای کتاب در ایران پیشینه ی هزاران ساله دارد و همواره مورد توجه پادشاهان و افراد صاحب منصب بوده است. در پژوهشی که توسط دانشگاه کمبریج صورت گرفته، فقط 16000تصویر از شاهنامه ی فردوسی طبقه بندی شده است. این مساله خود بیانگر گستردگی این داده هاست و وجود چنین بخشی را در سایت ضروری می کند


See more